THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 04.05 ĐẾN 09.05.2020

Chủ nhật - 03/05/2020 03:31
Thời khóa biểu các lớp thực hiện từ ngày 04.05 đến ngày 09.05.2020
Trường THCS Hồng Dương   THỜI KHÓA BiỂU LỚP Áp dụng từ ngày 04/05/2020    
HK II Năm học 2019-2020    
Ngày Tiết 6A/1 6B/1 6C/1 6D/1 6E/1 7A/1 7B/1 7C/1 7D/1 7E/1 8A/1 8B/1 8C/1 8D/1 8E/1 9A/1 9B/1 9C/1 9D/1 9E/1
Thứ 2 Nhóm 1 1 CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH
2 A - Hường T - Hoan T - Thủy A - Nhung T - Anh CD - An T - HuyềnT T - Phúc T - Huyền, V - Minh T - Hạnh A - Thanh V - Huệ T - Hương, T - Bình T - Lụa T - Nhẫn A - Loan V - Lê A - Hương'
3 V - Thu T - Hoan T - Thủy V - Quyên V - Hà, V - Minh A - Khoa CD - An S"-HuyềnS A - Loan L - Oanh Đ - Mai V - Huệ A - Thanh V - Hà V - Huyền A - Hường T - Bình V - Lê T - Lụa
4 V - Thu A - Khoa L - Nga V - Quyên V - Hà, A - Thanh S"-HuyềnS V - Tỵ Đ - Hương. T - Hạnh A - Hương' T - Huyền, Đ - Mai L - Tuấn V - Hà T - Lụa S" - Chỉnh S - Liên T - Nhẫn V - Huyền
5 L - Nga CN - Thủy S" - Tỵ S - Phúc S"-HuyềnS L - Oanh T - HuyềnT A - Khoa V - Thu Đ - Hương. V - Quyên CD - An A - Thanh V - Huệ L - Tuấn CD - Thúy V - Lê Đ - Mai S - Liên CD - Chỉnh
Thứ 3 Nhóm 2 1 CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH
2 A - Hường T - Hoan T - Thủy A - Nhung T - Anh CD - An T - HuyềnT T - Phúc T - Huyền, V - Minh T - Hạnh A - Thanh V - Huệ T - Hương, T - Bình T - Lụa T - Nhẫn A - Loan V - Lê A - Hương'
3 V - Thu T - Hoan T - Thủy V - Quyên V - Hà, V - Minh A - Khoa CD - An S"-HuyềnS A - Loan L - Oanh Đ - Mai V - Huệ A - Thanh V - Hà V - Huyền A - Hường T - Bình V - Lê T - Lụa
4 V - Thu A - Khoa L - Nga V - Quyên V - Hà, A - Thanh S"-HuyềnS V - Tỵ Đ - Hương. T - Hạnh A - Hương' T - Huyền, Đ - Mai L - Tuấn V - Hà T - Lụa S" - Chỉnh S - Liên T - Nhẫn V - Huyền
5 L - Nga CN - Thủy S" - Tỵ S - Phúc S"-HuyềnS L - Oanh T - HuyềnT A - Khoa V - Thu Đ - Hương. V - Quyên CD - An A - Thanh V - Huệ L - Tuấn CD - Thúy V - Lê Đ - Mai S - Liên CD - Chỉnh
Thứ 4 Nhóm 1 1 Đ - Hương. T - Hoan T - Thủy V - Quyên A - Hường A - Thanh V - Thu V - Tỵ CD - An V - Minh A - Hương' L - Oanh S" - Chỉnh Đ - Mai T - Bình S - Hà. V - Lê L - Tuấn H - Triệu T - Lụa
2 CD - Quyên Đ - Hương. A - Hường A - Nhung S - Phúc S - Duân V - Thu V - Tỵ A - Loan V - Minh S - Hà. A - Thanh L - Oanh H - Liên A - Hương' Đ - Mai V - Lê V - Hà, L - Tuấn T - Lụa
3 T - Nga V - Hà, CD - Quyên T - Bằng T - Anh Đ - Hương. S - Duân S" - HuyềnS V - Thu A - Loan T - Hạnh V - Minh S - Hà. CD - An V - Hà A - Hương' L - Tuấn T - Bình CD - Chỉnh S - Liên
4 T - Nga V - Hà, V - Tỵ CD - Quyên T - Anh T - Ngọc Đ - Hương. T - Phúc CN-Oanh T - Hạnh H - Duân S" - Chỉnh T - Hương, A - Thanh CD - An T - Lụa Đ - Mai T - Bình V - Lê H - Triệu
5                     S" - Chỉnh H - Triệu A - Thanh T - Hương, T - Bình H - Liên H - Duân CD - HuyềnS A - Loan Đ - Mai
Thứ 5 Nhóm 2 1 Đ - Hương. T - Hoan T - Thủy V - Quyên A - Hường A - Thanh V - Thu V - Tỵ CD - An V - Minh A - Hương' L - Oanh S" - Chỉnh Đ - Mai T - Bình S - Hà. V - Lê L - Tuấn H - Triệu T - Lụa
2 CD - Quyên Đ - Hương. A - Hường A - Nhung S - Phúc S - Duân V - Thu V - Tỵ A - Loan V - Minh S - Hà. A - Thanh L - Oanh H - Liên A - Hương' Đ - Mai V - Lê V - Hà, L - Tuấn T - Lụa
3 T - Nga V - Hà, CD - Quyên T - Bằng T - Anh Đ - Hương. S - Duân S" - HuyềnS V - Thu A - Loan T - Hạnh V - Minh S - Hà. CD - An V - Hà A - Hương' L - Tuấn T - Bình CD - Chỉnh S - Liên
4 T - Nga V - Hà, V - Tỵ CD - Quyên T - Anh T - Ngọc Đ - Hương. T - Phúc CN-Oanh T - Hạnh H - Duân S" - Chỉnh T - Hương, A - Thanh CD - An T - Lụa Đ - Mai T - Bình V - Lê H - Triệu
5                     S" - Chỉnh H - Triệu A - Thanh T - Hương, T - Bình H - Liên H - Duân CD - HuyềnS A - Loan Đ - Mai
Thứ  Nhóm 1 1 A - Hường S - Phúc V - Tỵ T - Bằng L - Nga CN-Oanh A - Khoa Đ - Hương. S - Liên T - Hạnh V - Quyên T - Huyền, T - Hương, V - Huệ A - Hương' V - Huyền S - Hà. S" - Chỉnh T - Nhẫn L - Tuấn
2 T - Nga S" - HuyềnS V - Tỵ T - Bằng A - Hường V - Minh T - HuyềnT A - Khoa T - Huyền, S - Liên V - Quyên S - Hà. CD - An V - Huệ Đ - Mai V - Huyền CD - Thúy H - Duân T - Nhẫn A - Hương'
3 S - Phúc A - Khoa A - Hường S" - HuyềnS Đ - Hương. T - Ngọc CD - An S - Duân A - Loan L - Hân T - Hạnh T - Huyền, V - Huệ T - Hương, S" - Chỉnh L - Tuấn T - Nhẫn V - Hà, Đ - Mai S" - Thúy
4 S" - Tỵ L - Nga S - Phúc Đ - Hương. CD - Quyên T - Ngọc V - Thu L - Oanh T - Huyền, S" - HuyềnS CD - An V - Minh T - Hương, S" - Chỉnh S - Hà. A - Hương' A - Hường V - Hà, A - Loan V - Huyền
5 V - Thu CD - Quyên Đ - Hương. L - Nga V - Hà, S" - HuyềnS L - Oanh T - Phúc L - Hân CD - An Đ - Mai V - Minh H - Duân S - Hà. H - Triệu S" - Chỉnh T - Nhẫn A - Loan S" - Thúy V - Huyền
Thứ 7 Nhóm 2 1 A - Hường S - Phúc V - Tỵ T - Bằng L - Nga CN-Oanh A - Khoa Đ - Hương. S - Liên T - Hạnh V - Quyên T - Huyền, T - Hương, V - Huệ A - Hương' V - Huyền S - Hà. S" - Chỉnh T - Nhẫn L - Tuấn
2 T - Nga S" - HuyềnS V - Tỵ T - Bằng A - Hường V - Minh T - HuyềnT A - Khoa T - Huyền, S - Liên V - Quyên S - Hà. CD - An V - Huệ Đ - Mai V - Huyền CD - Thúy H - Duân T - Nhẫn A - Hương'
3 S - Phúc A - Khoa A - Hường S" - HuyềnS Đ - Hương. T - Ngọc CD - An S - Duân A - Loan L - Hân T - Hạnh T - Huyền, V - Huệ T - Hương, S" - Chỉnh L - Tuấn T - Nhẫn V - Hà, Đ - Mai S" - Thúy
4 S" - Tỵ L - Nga S - Phúc Đ - Hương. CD - Quyên T - Ngọc V - Thu L - Oanh T - Huyền, S" - HuyềnS CD - An V - Minh T - Hương, S" - Chỉnh S - Hà. A - Hương' A - Hường V - Hà, A - Loan V - Huyền
5 V - Thu CD - Quyên Đ - Hương. L - Nga V - Hà, S" - HuyềnS L - Oanh T - Phúc L - Hân CD - An Đ - Mai V - Minh H - Duân S - Hà. H - Triệu S" - Chỉnh T - Nhẫn A - Loan S" - Thúy V - Huyền
                                           
  Lưu ý: Mỗi lớp chia thành 2 , các lớp/1 học vào thứ 2,4,6, các lớp/2 học vào thứ 3,5,7 theo cùng TKB trên.   Đối với các môn chưa xếp trên TKB, GV tiếp tục dạy trực tuyến và internet theo KHDH.
  Lịch các môn dạy trên internet, trực tuyến buổi chiều: Thứ 2: TD, Văn tự chọn   Thứ 4: MT, T.Anh tự chọn   Thứ 6: Tin          
              Thứ 3: Nhạc, Toán tự chọn   Thứ 5: CN     Thứ 7: Tiết Văn, Toán, T.Anh còn thiếu của buổi sáng  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 50/KH-HĐTĐKT

KH thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt huyện Thanh Oai năm 2021

Thời gian đăng: 26/10/2020

lượt xem: 5 | lượt tải:0

Số 663/GDĐT-CNTT

Hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 26/10/2020

lượt xem: 4 | lượt tải:2

KH/116/KH-THCSHD

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhà trường năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 26/10/2020

lượt xem: 4 | lượt tải:1

Số 105/KH-THCSHD

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh số xuất huyết năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 26/10/2020

lượt xem: 4 | lượt tải:1

Số 100/KH-THCSHD

Kế hoạch công tác y tế trường học năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 26/10/2020

lượt xem: 5 | lượt tải:3

522/PGDĐT

CV v/v Thi tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Thời gian đăng: 09/09/2020

lượt xem: 19 | lượt tải:7

Số 95/KH-THCSHD

Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 26/10/2020

lượt xem: 4 | lượt tải:2

Số 60/KH-THCSHD

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 31/07/2020

lượt xem: 37 | lượt tải:14

CV số 3280/BGDĐT-GDTrH

HD điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 29/08/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:9

TT 26/2020/TT-BGD ĐT

TT 26 sửa đổi TT 58 về Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS,THPT

Thời gian đăng: 09/09/2020

lượt xem: 37 | lượt tải:20
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây