THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 04.05 ĐẾN 09.05.2020

Chủ nhật - 03/05/2020 03:31
Thời khóa biểu các lớp thực hiện từ ngày 04.05 đến ngày 09.05.2020
Trường THCS Hồng Dương   THỜI KHÓA BiỂU LỚP Áp dụng từ ngày 04/05/2020    
HK II Năm học 2019-2020    
Ngày Tiết 6A/1 6B/1 6C/1 6D/1 6E/1 7A/1 7B/1 7C/1 7D/1 7E/1 8A/1 8B/1 8C/1 8D/1 8E/1 9A/1 9B/1 9C/1 9D/1 9E/1
Thứ 2 Nhóm 1 1 CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH
2 A - Hường T - Hoan T - Thủy A - Nhung T - Anh CD - An T - HuyềnT T - Phúc T - Huyền, V - Minh T - Hạnh A - Thanh V - Huệ T - Hương, T - Bình T - Lụa T - Nhẫn A - Loan V - Lê A - Hương'
3 V - Thu T - Hoan T - Thủy V - Quyên V - Hà, V - Minh A - Khoa CD - An S"-HuyềnS A - Loan L - Oanh Đ - Mai V - Huệ A - Thanh V - Hà V - Huyền A - Hường T - Bình V - Lê T - Lụa
4 V - Thu A - Khoa L - Nga V - Quyên V - Hà, A - Thanh S"-HuyềnS V - Tỵ Đ - Hương. T - Hạnh A - Hương' T - Huyền, Đ - Mai L - Tuấn V - Hà T - Lụa S" - Chỉnh S - Liên T - Nhẫn V - Huyền
5 L - Nga CN - Thủy S" - Tỵ S - Phúc S"-HuyềnS L - Oanh T - HuyềnT A - Khoa V - Thu Đ - Hương. V - Quyên CD - An A - Thanh V - Huệ L - Tuấn CD - Thúy V - Lê Đ - Mai S - Liên CD - Chỉnh
Thứ 3 Nhóm 2 1 CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH CC - SH
2 A - Hường T - Hoan T - Thủy A - Nhung T - Anh CD - An T - HuyềnT T - Phúc T - Huyền, V - Minh T - Hạnh A - Thanh V - Huệ T - Hương, T - Bình T - Lụa T - Nhẫn A - Loan V - Lê A - Hương'
3 V - Thu T - Hoan T - Thủy V - Quyên V - Hà, V - Minh A - Khoa CD - An S"-HuyềnS A - Loan L - Oanh Đ - Mai V - Huệ A - Thanh V - Hà V - Huyền A - Hường T - Bình V - Lê T - Lụa
4 V - Thu A - Khoa L - Nga V - Quyên V - Hà, A - Thanh S"-HuyềnS V - Tỵ Đ - Hương. T - Hạnh A - Hương' T - Huyền, Đ - Mai L - Tuấn V - Hà T - Lụa S" - Chỉnh S - Liên T - Nhẫn V - Huyền
5 L - Nga CN - Thủy S" - Tỵ S - Phúc S"-HuyềnS L - Oanh T - HuyềnT A - Khoa V - Thu Đ - Hương. V - Quyên CD - An A - Thanh V - Huệ L - Tuấn CD - Thúy V - Lê Đ - Mai S - Liên CD - Chỉnh
Thứ 4 Nhóm 1 1 Đ - Hương. T - Hoan T - Thủy V - Quyên A - Hường A - Thanh V - Thu V - Tỵ CD - An V - Minh A - Hương' L - Oanh S" - Chỉnh Đ - Mai T - Bình S - Hà. V - Lê L - Tuấn H - Triệu T - Lụa
2 CD - Quyên Đ - Hương. A - Hường A - Nhung S - Phúc S - Duân V - Thu V - Tỵ A - Loan V - Minh S - Hà. A - Thanh L - Oanh H - Liên A - Hương' Đ - Mai V - Lê V - Hà, L - Tuấn T - Lụa
3 T - Nga V - Hà, CD - Quyên T - Bằng T - Anh Đ - Hương. S - Duân S" - HuyềnS V - Thu A - Loan T - Hạnh V - Minh S - Hà. CD - An V - Hà A - Hương' L - Tuấn T - Bình CD - Chỉnh S - Liên
4 T - Nga V - Hà, V - Tỵ CD - Quyên T - Anh T - Ngọc Đ - Hương. T - Phúc CN-Oanh T - Hạnh H - Duân S" - Chỉnh T - Hương, A - Thanh CD - An T - Lụa Đ - Mai T - Bình V - Lê H - Triệu
5                     S" - Chỉnh H - Triệu A - Thanh T - Hương, T - Bình H - Liên H - Duân CD - HuyềnS A - Loan Đ - Mai
Thứ 5 Nhóm 2 1 Đ - Hương. T - Hoan T - Thủy V - Quyên A - Hường A - Thanh V - Thu V - Tỵ CD - An V - Minh A - Hương' L - Oanh S" - Chỉnh Đ - Mai T - Bình S - Hà. V - Lê L - Tuấn H - Triệu T - Lụa
2 CD - Quyên Đ - Hương. A - Hường A - Nhung S - Phúc S - Duân V - Thu V - Tỵ A - Loan V - Minh S - Hà. A - Thanh L - Oanh H - Liên A - Hương' Đ - Mai V - Lê V - Hà, L - Tuấn T - Lụa
3 T - Nga V - Hà, CD - Quyên T - Bằng T - Anh Đ - Hương. S - Duân S" - HuyềnS V - Thu A - Loan T - Hạnh V - Minh S - Hà. CD - An V - Hà A - Hương' L - Tuấn T - Bình CD - Chỉnh S - Liên
4 T - Nga V - Hà, V - Tỵ CD - Quyên T - Anh T - Ngọc Đ - Hương. T - Phúc CN-Oanh T - Hạnh H - Duân S" - Chỉnh T - Hương, A - Thanh CD - An T - Lụa Đ - Mai T - Bình V - Lê H - Triệu
5                     S" - Chỉnh H - Triệu A - Thanh T - Hương, T - Bình H - Liên H - Duân CD - HuyềnS A - Loan Đ - Mai
Thứ  Nhóm 1 1 A - Hường S - Phúc V - Tỵ T - Bằng L - Nga CN-Oanh A - Khoa Đ - Hương. S - Liên T - Hạnh V - Quyên T - Huyền, T - Hương, V - Huệ A - Hương' V - Huyền S - Hà. S" - Chỉnh T - Nhẫn L - Tuấn
2 T - Nga S" - HuyềnS V - Tỵ T - Bằng A - Hường V - Minh T - HuyềnT A - Khoa T - Huyền, S - Liên V - Quyên S - Hà. CD - An V - Huệ Đ - Mai V - Huyền CD - Thúy H - Duân T - Nhẫn A - Hương'
3 S - Phúc A - Khoa A - Hường S" - HuyềnS Đ - Hương. T - Ngọc CD - An S - Duân A - Loan L - Hân T - Hạnh T - Huyền, V - Huệ T - Hương, S" - Chỉnh L - Tuấn T - Nhẫn V - Hà, Đ - Mai S" - Thúy
4 S" - Tỵ L - Nga S - Phúc Đ - Hương. CD - Quyên T - Ngọc V - Thu L - Oanh T - Huyền, S" - HuyềnS CD - An V - Minh T - Hương, S" - Chỉnh S - Hà. A - Hương' A - Hường V - Hà, A - Loan V - Huyền
5 V - Thu CD - Quyên Đ - Hương. L - Nga V - Hà, S" - HuyềnS L - Oanh T - Phúc L - Hân CD - An Đ - Mai V - Minh H - Duân S - Hà. H - Triệu S" - Chỉnh T - Nhẫn A - Loan S" - Thúy V - Huyền
Thứ 7 Nhóm 2 1 A - Hường S - Phúc V - Tỵ T - Bằng L - Nga CN-Oanh A - Khoa Đ - Hương. S - Liên T - Hạnh V - Quyên T - Huyền, T - Hương, V - Huệ A - Hương' V - Huyền S - Hà. S" - Chỉnh T - Nhẫn L - Tuấn
2 T - Nga S" - HuyềnS V - Tỵ T - Bằng A - Hường V - Minh T - HuyềnT A - Khoa T - Huyền, S - Liên V - Quyên S - Hà. CD - An V - Huệ Đ - Mai V - Huyền CD - Thúy H - Duân T - Nhẫn A - Hương'
3 S - Phúc A - Khoa A - Hường S" - HuyềnS Đ - Hương. T - Ngọc CD - An S - Duân A - Loan L - Hân T - Hạnh T - Huyền, V - Huệ T - Hương, S" - Chỉnh L - Tuấn T - Nhẫn V - Hà, Đ - Mai S" - Thúy
4 S" - Tỵ L - Nga S - Phúc Đ - Hương. CD - Quyên T - Ngọc V - Thu L - Oanh T - Huyền, S" - HuyềnS CD - An V - Minh T - Hương, S" - Chỉnh S - Hà. A - Hương' A - Hường V - Hà, A - Loan V - Huyền
5 V - Thu CD - Quyên Đ - Hương. L - Nga V - Hà, S" - HuyềnS L - Oanh T - Phúc L - Hân CD - An Đ - Mai V - Minh H - Duân S - Hà. H - Triệu S" - Chỉnh T - Nhẫn A - Loan S" - Thúy V - Huyền
                                           
  Lưu ý: Mỗi lớp chia thành 2 , các lớp/1 học vào thứ 2,4,6, các lớp/2 học vào thứ 3,5,7 theo cùng TKB trên.   Đối với các môn chưa xếp trên TKB, GV tiếp tục dạy trực tuyến và internet theo KHDH.
  Lịch các môn dạy trên internet, trực tuyến buổi chiều: Thứ 2: TD, Văn tự chọn   Thứ 4: MT, T.Anh tự chọn   Thứ 6: Tin          
              Thứ 3: Nhạc, Toán tự chọn   Thứ 5: CN     Thứ 7: Tiết Văn, Toán, T.Anh còn thiếu của buổi sáng  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV 190/PGDĐT-THCS

CV số 190/PGDĐT hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 26/05/2020

lượt xem: 2 | lượt tải:0

CV số 1524/SGDĐT-QLT

CV hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của TP Hà Nội

Thời gian đăng: 26/05/2020

lượt xem: 2 | lượt tải:0

CV 1504/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS của SGD&ĐT Hà Nội

Thời gian đăng: 26/05/2020

lượt xem: 2 | lượt tải:0

CV số 441/SGDĐT-CNTT

CV số 441/SGDĐT-CNTT về triển khai cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai

Thời gian đăng: 03/03/2020

lượt xem: 54 | lượt tải:19

CV số 144/UBND-NV

CV số 144/UBND-NV v/v đăng ký học để cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV hạng II,III

Thời gian đăng: 06/02/2020

lượt xem: 48 | lượt tải:15

CV số 130/UBND-NV

CV số 130/UBND-NV v/v đăng ký dự thi thăng hạng GV năm 2020

Thời gian đăng: 06/02/2020

lượt xem: 57 | lượt tải:15

CV số 140/SNV-CCVC

CV số 140/SNV-CCVC v/v đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV năm 2020

Thời gian đăng: 06/02/2020

lượt xem: 423 | lượt tải:202

415/CAH-PGDĐT

KH phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, ATGT trong các trường học

Thời gian đăng: 20/09/2019

lượt xem: 99 | lượt tải:35

Số 64/TT-THCS

Tờ trình về việc dạy thêm học thêm năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 20/08/2019

lượt xem: 99 | lượt tải:32

TB 43/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD

Thời gian đăng: 19/03/2019

lượt xem: 141 | lượt tải:87
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây